Kojelauta

21.04.2016 kategoriassa tuotteet

Ko­je­lau­ta on ajo­neu­vo­jen myyn­tiin suun­ni­tel­tu lii­ke­toi­min­taoh­jel­mis­to jonka avulla teh­dään au­to­kaup­paa ja hal­lin­noi­daan au­to­kau­pan päi­vit­täi­siä ru­tii­ne­ja.

Tilaa ilmainen esittelykäynti - kojelauta.fi

Piirturi

21.04.2016 kategoriassa tuotteet

Piir­tu­ri on iPhone ja Android -lait­tei­siin suun­ni­tel­tu ajo­päi­vä­kir­jaoh­jel­mis­to jonka avulla ajo­päi­vä­kir­jo­jen te­ke­mi­nen käy vai­vat­to­mas­ti. Piir­tu­ris­sa on myös verk­ko­pal­ve­lu jonka avulla voit hal­lin­noi­da kir­jaa­mia­si ajoja ja tehdä mm. mat­ka­las­ku­ja.

Lataa ajopäiväkirja puhelimeesi - piirturi.fi

ABL-Laatat

21.04.2016 kategoriassa referenssit

To­teu­tim­me ABL-Laa­toil­le Suomen suu­rim­man säh­köi­sen laat­ta­tie­to­kan­nan, Laat­ta­pank­ki.fi -pal­ve­lun. Nyt yri­tyk­sen laajaa laat­ta­va­li­koi­maa on mah­dol­lis­ta esit­tää in­ter­ne­tis­sä ja sen hal­lin­noin­ti käy vai­vat­ta. Va­li­koi­ma si­säl­tää tällä het­kel­lä yli 40000 eri laat­ta­vaih­toeh­toa. Myös ABL-Laat­to­jen verk­ko­si­vus­to on to­teu­tet­tu Mei­kos­sa. ABL-Laatat on maan joh­ta­va uima-allas- ja jul­ki­si­vu­laat­to­jen vä­lit­tä­jä sekä ark­ki­teh­tien, ra­ken­nut­ta­jien ja ra­ken­nus­liik­kei­den luot­to­toi­mit­ta­ja.

abl.fi Maan suurin laattavalikoima verkossa - laattapankki.fi

HelppoKatsastus

21.04.2016 kategoriassa referenssit

Ra­ken­sim­me Help­po­Kat­sas­tus-kat­sas­tus­a­se­ma­ket­jul­le koko toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­män mah­dol­lis­ta­maan kasvu. Ra­ken­sim­me Helppo-oh­jel­mis­ton joka pitää si­säl­lään Trafi-hy­väk­sy­tyn kat­sas­tus­oh­jel­mis­ton, asia­kas- ja ajan­va­raus­oh­jel­mis­ton sekä mak­su­pää­te- ja kas­saoh­jel­mis­tot. Verk­ko­si­vus­ton käyt­tö­liit­ty­mät ja tek­nii­kat ovat myös kä­sia­laam­me. Tällä het­kel­lä Helppo-oh­jel­mis­to on käy­tös­sä 19 eri toi­mi­pis­tees­sä 15 eri paik­ka­kun­nal­la ympäri Suomea.

helppokatsastus.fi