Haluamme ratkaista pulmasi. Olipa digihaasteesi mitä tahansa, voit sen meille huoletta esittää.

Tietosuojaseloste

Meiko kunnioittaa yksityisyyttäsi. Tämä tietosuojaseloste on linjassa henkilötietolain ja EU:n tietosuoja-asetuksen sääntelyn kanssa.

Luotu: 22.10.2021

1. Rekisterinpitäjä

Meiko Oy, Kauppakatu 39, 40100 Jyväskylä.


2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Kalle Kaskinen, kalle.kaskinen@meiko.fi, +358505858596


3. Rekisterin nimi

Meiko Oy:n asiakasrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen, yhteydenpito ja esimerkiksi erilaisten kyselyiden tekeminen. Henkilötietoja käytetään yrityksen viestintään, markkinointiin ja myyntiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu käsitellä tietoja ja viestiä sidosryhmien yhteyshenkilöille heidän vastuualueeseensa liittyvistä asioista.

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään ja julkisista lähteistä, kuten internetistä yritysten julkisilta verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista rekistereistä tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Henkilötietojen, joita yritys kerää ja käsittelee verkkosivuiltaan, hallitsija on Meiko Oy. Yritys käyttää seuraavia palveita tiedon prosessointiin

  • Uutiskirjeen ja CRM-tarjoaja (HubSpot)

  • Verkkosivujen analytiikka (Google Analytics)


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

  • yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

  • työtehtävään liittyvät tiedot, kuten tehtävänimike ja vastuualue

  • työnantajayritystä koskevat tiedot

  • tiedot rekisteröidyn käyttämistä markkinoinnin sisällöistä, kuten viestien avaus- ja klikkaustiedot

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen, tai projektisopimuksen vaatiman ajan mukaisesti. Tietoja voidaan tallentaa pidemmiksi ajoiksi laillisin perustein, kuten sopimuksia.


6. Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan

Osa rekisterinpitäjän käyttämistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä palveluista voi toimia Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan tällöin tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja käytetään esimerkiksi Euroopan komission mallisopimuslausekkeita sovittaessa tietojen siirrosta henkilötietojen käsittelijätahon kanssa.


7. Rekisterin tietosuoja

Henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen velvoitteiden mukaisesti. Rekisterinpitäjä pitää huolen, että tallennetut tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden puolesta, joilla on oikeus käsitellä tietoja.

8. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Oikeus tarkastaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö kalle.kaskinen@meiko.fi-sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi.

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse, jollei rekisteröity pyydä lähettämään tietoja muulla tavoin.

Oikeus tiedon korjaamiseen
Meiko huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. Meiko oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Meiko rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa suoramarkkinointia lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kalle.kaskinen@meiko.fi

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu.

9. Evästeet

Meiko käyttää verkkosivustollaan evästeitä.

10. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Meiko voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin.